Nõukogu

Tartu Ülikooli muuseumil on 9-liikmeline nõukogu, kelle ülesandeks on kontrollida muuseumi arengukava vastavust ülikooli arengukavale, kinnitada muuseumi tööplaanid ja eelarve ning valida muuseumi teadustöötajaid. Nõukogu käib koos mitte vähem kui kaks korda aastas.

Nõukogu koosseisu kinnitab Tartu Ülikooli rektor arendusprorektori ettepanekul viieks aastaks.

Nõukogusse kuuluvad

  • nelja valdkonna (medicina, realia et naturalia, humaniora ja socialia) esindajad valdkonna dekaani ettepanekul

  • Tartu linna esindaja

  • neli liiget teadusprorektori ettepanekul.

Nõukogu koosolekutest võtavad osa arendusprorektor, muuseumi direktor ja Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor või tema poolt volitatud isik.

Nõukogu liikmed (alates 13.04.2018):

Esimees  

Erki Tammiksaar

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia ja maateaduste instituudi geograafia ajaloo vanemteadur            

Liikmed

Andres Arend

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna anatoomia osakonna juhataja, histoloogia ja embrüoloogia professor

Marju Luts-Sootak

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna asedirektor, õigusajaloo professor

Juhan Maiste

Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kunstiajaloo osakonna juhataja, kunstiajaloo professor

Krista Aru

Tartu Ülikooli raamatukogu direktor

Marianne Menning

Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja asetäitja

Pilvi Kolk

Teaduskeskuse AHHAA juhatuse liige

Kertu Saks

Eesti Rahva Muuseumi direktor

Marju Reismaa

Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik